Regulamin

Drodzy Klienci ze względu na bardzo duże zainteresowanie naszymi usługami i tym samym długi czas oczekiwania na wizytę w naszym gabinecie, postanowiliśmy wprowadzić regulamin, który określa zasady korzystania z naszych usług, usprawnia pracę i klarownie określa zasady rezerwacji usług. Szanujemy Państwa czas i chcemy, żebyście mogli korzystać z naszych usług zawsze kiedy jest Wam to potrzebne,. Dlatego od 14 marca 2018 roku obowiązuje poniższy regulamin.

Regulamin Gabinetu Hebe

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

Postanowienia ogólne

 1. Godziny otwarcia Gabinetu Hebe:
 • Poniedziałek-piątek w dni robocze w godzinach 8: 00 –20: 00 Klienci obsługiwani są w godzinach 8:30 – 19:30
 • W wybrane soboty w godzinach 9-16
 • Recepcja pracuje w dni robocze w godzinach 10-18.
 1. Rezerwacja usług może nastąpić telefonicznie pod nr 723066696, mailowo: hebe@gabinethebe.pl, za pomocą aplikacji Messenger Facebook / gabinethebe oraz online: https://www.beautymenago.pl/b/gabinethebe
 2. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej gabinethebe.pl
 3. Wszystkie usługi świadczone w Gabinecie Hebe mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez  nasz personel nie są poradami lekarskim.
 4. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 5. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Gabinet Hebe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
 6. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.
 7. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem.
 8. Nasze promocje i rabaty nie łączą się. Regulamin poszczególnych promocji określają odrębne regulaminy.
 9. Za usługi świadczone w Gabinecie Hebe płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą,  oraz w formie przedpłaty przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 10. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na nasz adres G.K.P. Hebe Aleksandra Tańska 06-500 Mława, ul. Wysoka 9/1
 11. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Gabinetu Hebe bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania gabinetu.
 12. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu Gabinet Hebe nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 13. Personel Gabinetu Hebe zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu do 24 godzin przed jego terminem, lub w wyjątkowych sytuacjach w dniu zarezerwowanej wizyty, w sytuacjach losowych, niezależnych od firmy.

Klient Gabinetu Hebe

 1. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 3. Klient Gabinetu Hebe zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i  P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników Gabinetu Hebe.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie gabinetu z przyczyn zależnych od Klienta.
 5. W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku w wysokości 50 % wartości rezerwowanej usługi, który przepada z chwilą ponownego niestawienia się w umówionym terminie. Wpłaty zadatku można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na nasze konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Gabinetu Hebe najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 6. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Gabinet do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta i naliczenia mu za następny Zabieg ceny do 50% wyższej.

Zabiegi

 1. W trosce o wysoką jakość usług w Gabinecie Hebe Klient jest zobowiązany przyjść 5-10 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu.
  • Umówiona godzina jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość minut spóźnienia danego Klienta.
  • Czas podany obejmuje czas wejścia do pomieszczenia i samego zabiegu.
 2. Klient będący naszym gościem pierwszy raz zobowiązany jest do przybycia 10 minut przed wyznaczoną godziną zabiegu, w celu wypełnienia „Karty konsultacyjnej Klienta Gabinetu Hebe”, która jest niezbędna do wykonania zabiegu.
 3. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 4. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami po zabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 5. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o:
  • chorobach serca,
  • posiadaniu rozrusznika serca,
  • chorobach nowotworowych,
  • stanach zapalanych w fazie ostrej,
  • przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych,
  • ciąży lub okresie połogowym,
  • posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych),
  • przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi
  • oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
  • innych schorzeniach które mogą mieć wpływ na reakcję
 6. Każdorazowo, gdy Zabieg nie jest wykonany w serii, w której odstępy między kolejnymi Zabiegami wynoszą maksymalnie 7 dni lub przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 14 dni, Klient winien potwierdzić aktualność wywiadu i przekazanych informacji.
 7. Zakup zabiegu lub korzystanie z innych usług w Gabinecie Hebe równoznaczne jest ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych w Gabinecie Hebe oraz że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.
 8. Personel Gabinetu Hebe zastrzega sobie prawo do odmówienia lub przerwania zabiegu Klientowi z oznakami chorób skórnych i innych chorób zakaźnych, w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karta Klienta, złego samopoczucia Klienta. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia personelu Gabinetu Hebe o ww. chorobie i uzyskaniu zgody na zabieg – opłata wniesiona przez Klienta nie zostanie zwrócona.
 9. Personel Gabinetu Hebe zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (propozycje seksualne, agresja itp.).

Szczególne zalecenia

 1. Masaż: Klient umówiony na masaż lub zabieg na ciało zobowiązany jest do przybycia odświeżonym po prysznicu.
 2. Choroba: Jeśli Klient jest chory lub przeziębiony zobowiązany jest do odwołania wizyty i wcześniejszego poinformowania Gabinetu Hebe o tym fakcie. Ma to na celu ochronę zdrowia pozostałych Klientów i naszego personelu.
 3. Pedicure: przed zabiegiem Klient nie powinien samodzielnie obcinać paznokci i wykonywać żadnych czynności związanych z poprawą stanu stóp – to jest celem zabiegu pedicure.
 4. Terapie specjalistyczne: Klient zobowiązany jest do szczegółowego przestrzegania zaleceń personelu Gabinetu Hebe, ponieważ mają one istotny wpływ na powodzenie terapii.

Zaproszenia „Podarunek Piękna”

 1. Bon upominkowy, zwany dalej bonem/zaproszeniem upominkowym to
  • bon na zabiegi kosmetyczne lub kosmetyki sprzedawane w Gabinecie Hebe,
  • na określoną kwotę który zostaje nabyty w gabinecie przez klienta, dalej zwanego zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwaną dalej Obdarowaną.
 2. Bony upoważniają do skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych lub kosmetyków w gabinecie zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Zaproszenie upominkowe jest wypisywane dla konkretnej osoby (lub firmy) na określoną kwotę lub na konkretnie wybrane zabiegi.
 4. Zaproszenie może być zakupione poprzez wizytę w gabinecie
 5. Płatność za Zaproszenia upominkowe może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą.
 6. W przypadku zagubienia, utraty, zniszczenia Zaproszenia upominkowego, Gabinet Hebe nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.
 7. Ważność Zaproszenia upominkowego
  • wynosi 3 miesiące od daty zakupu. Dopuszcza się przedłużenie ważności w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu Gabinetu Hebe w czasie zakupu bądź w momencie, gdy ważność Zaproszenia upominkowego dobiega końca.
  • Po zakończeniu ważności Zaproszenia upominkowe będą zamykane i nie będzie możliwa ich realizacja.
 8. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione Zaproszenia upominkowe.
 9. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu
  • z informacją o płatności bonem.
  • płatności bonem należy poinformować przed rozpoczęciem zabiegu lub przed zakupem kosmetyków.
 10. Jeżeli osoba dysponująca Zaproszeniem upominkowym, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, Gabinet traktuje to jako usługę zrealizowaną.
 11. Dopuszcza się możliwość zamiany zabiegu wykupionego na Zaproszeniu upominkowym na równowartość innych zabiegów oferowanych w Gabinecie Hebe w przypadku wystąpienia przeciwskazań.
 12. Zakup Zaproszenia lub usługi stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

Pakiety i karnety zabiegowe

 1. Zakup pakietu zabiegów w promocyjnej cenie zobowiązuje klienta do przestrzegania zaleceń prowadzącego kosmetologa m. in. zachowanie należnych odstępów między zabiegami oraz wykorzystanie całego pakietu tak, aby rezultaty były najkorzystniejsze dla klienta.
 2. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
 3. Klient ma możliwość wykupienia masaży/zabiegów w „serii” – otrzymując karnet na daną serię. Przy wykupie serii masaży/zabiegów obowiązuje opłata „z góry”.
 4. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (max 6 miesięcy).
  • O ważności karnetu decyduje jego data rozpoczęcia lub kupna (zależy od pisemnych ustaleń z personelem Gabinetu Hebe).
 5. Promocje nie łączą się.

Godziny otwarcia

Pon - Piątek 08:00 - 20:00

Sobota 08:00 - 16:00

© 2023 Stworzone dla GabinetHebe przez DragonMedia.pl